Ordnings- och trivselregler

Se även i PDF-format under Blanketter och Dokument.

Ordnings- och trivselregler 

för boende i Bostadsrättsföreningen Solgårdarna Stigberget


Ordnings- och trivselreglerna är till för att hjälpa alla boende i föreningen att skapa en fungerande  och trivsam miljö. För trivsel och god sämja bland alla i huset skall vi vara aktsamma samt vårda föreningens egendom. Gemensamt ser vi till att reglerna efterföljs, men självklart har vi överseende med tillfälliga eller ringa överträdelser.Innehåll Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus – du har även skyldigheter mot föreningen samt övriga medlemmar.


I en bostadsrättsförening ansvarar du som medlem själv för inre underhåll och reparationer som behövs i lägenheten. Måla och tapetsera är helt upp till dig. För större ingrepp, som exempelvis renovera kök eller badrum, riva väggar,  samt övrigt som påverkar installationer av vatten, värme, el eller ventilation eller husets konstruktion måste du alltid meddela styrelsen och invänta godkännande. Obs! Ibland behöver styrelsen ta hjälp av sakkunniga, räkna därför med en viss  handläggningstid.


Behöver du som boende ha hjälp med att byta packning, har du problem med toaletten eller annat som du inte har möjlighet att ordna själv, så kan du kontakta föreningens tekniska förvaltare. (Bostadsrättsinnehavaren betalar själv för det arbete, och eventuellt material, som utförs i lägenheten.) Du använder då föreningens felanmälan men kommer bli fakturerad i efterhand.


Föreningen ansvarar för yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Exakt ansvarsfördelning för underhåll och reparationer mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren finns i föreningens stadgar. Läs alltid stadgarna i samband med  renovering och felanmälan.


Entrémattor, skor, barnvagnar m.m. försvårar inte bara städningen av trapphusen; enligt brandskyddslagen är det inte tillåtet att ställa barnvagnar och annat i trapphus då det utgör en brandrisk samt kan försvåra utrymning och släckningsarbete vid brand.

Inga brandfarliga vätskor får förvaras i källar- eller vindsförråd.

Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Medlemmar ansvarar själva för detta.

Det är förbjudet att röka i trappan, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen. Om du röker utanför fastigheten skall cigarettfimpar städas undan. Tänk på att röken går rakt upp och in genom fönstren till grannarna när man röker precis utanför porten eller ut genom sitt fönster.

Entrédörrar, tvättstugedörrar och soprumsdörrar får inte lämnas uppställda varken dag- eller nattetid. Detta med anledning av bl.a. stöld- och inbrottsrisk.

Det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att teckna ett särskilt bostadsrättstillägg till den vanliga hemförsäkringen.


Våra hus är gamla och mycket lyhörda, exempelvis från trappuppgångar och mellan lägenheter vägg i vägg. För allas trivsel är det viktigt att man inte stör kringboende. 

Efter kl. 23.00 och före 07.00 skall man hålla en låg ljudnivå, utöver dessa tider är det  inte tillåtet att störa genom exempelvis hög ljudnivå under någon tid på dygnet. Störande hantverksarbete ska undvikas före 08.00 och efter 21.00.

Observera att detta även gäller ljud från uteplatser, gårdar och från trappupp- gångar på grund av besökare till och från lägenheten.

Har du fest någon gång – informera gärna dina grannar i god tid. Då blir stämningen bättre och de flesta grannar har då ofta en större tolerans med högre ljud än vanligt. Nästa gång är det kanske deras tur.

Lägenheter eller gemensamma utrymmen skall inte användas för annat än avsett ändamål eller på något sätt som kan vara störande för kringboende. 

Observera att det under inga omständigheter är tillåtet att vistas på tak, byggställningar eller dylikt.

Rastning av husdjur på föreningens gårdar och gräsmattor är ej tillåtet.

Boenden ansvarar alltid personligen för husdjur, barn samt besökande gäster. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker inte lämnas kvar utan samlas ihop vid dagens slut.

Vid renoveringar är det viktigt  att ta hänsyn till grannar. Mer information om vad som är viktigt att tänka på då finns i renoveringsmallen som finns att ladda ner på föreningens hemsida www.solgardarna.se

Om du störs av t ex ljud eller röklukt från din granne, börja alltid med att prata med varandra. Ofta känner man inte till att man stör. Respektera dina grannars önskan. Om de klagar – ta det på allvar. 


På vind och i källare förvaras personliga tillhörigheter på avsedd plats, dvs. i lägenheternas tillhörande förrådsutrymmen. Trappuppgångar, entréer, källar- och vindsgångar samt torkvindar skall hållas fria från saker och får inte belamras på grund av brandrisk och utrymningsskäl.

Föreningen har 1 soprum och testar just nu att ha större möjligheter till källsortering. Om detta sköts välfungerande kommer vi kunna fortsätta erbjuda detta. Biologiskt avfall läggs i de bruna komposteringspåsarna vilka sedan slängs i kompostbehållarna i soprummen. Komposteringspåsar finns att hämta i soprumet. Tidningar läggs i de orangea behållarna. 

Övrig källsortering av hushållssopor, glas, kartong, plast, metall stoppas i respektive behållare. Är något kärl fullt får avfallet lämnas på Återvinningsstationen vid Bockhornsgatan/Kompassgatan. Farligt avfall, glödlampor, färgrester osv. måste lämnas på Återvinningsstationer. Man kan inte lämna något på golvet  i soprummet.

En container för grovsopor finns tillgänglig 2 gånger/ år i samband med vår- alt. höststädningen.

Föreningen har partytält som är tillgängliga för alla boende. Dessa förvaras i redskapsrummet på gaveln Älghagsgatan 2a samt i källaren på Hjorthagsgatan 5C. Kontakt styrelsen för mer info.

Föreningen har även två förvaringslådor där gemensamma leksaker mm förvaras sommartid, de står på gårdarna Hjorthagsgatan och Älghagsgatan 2.

Utemöblerna som under sommarhalvåret står på alla gårdar skall torkas av när de använts.

Föreningen har ett antal grillar för alla att använda. Det är inte tillåtet att använda tändvätska utan använd för ändamålet avsedd tändburk samt rengör grillen efter dig.

På grund av skadedjur är det inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens fastigheter eller på gårdarna.

I föreningen finns två gästlägenhet, mer information finns på hemsida och i tvättstugan, där den även bokas.


Lämna alltid tvättstugan i det skick du vill att den skall vara när du tvättar nästa gång: Moppa golvet, torka av maskinerna, rengör luddfilter och tvättmedelsfack och placera tvättvagnen i båset.

Undvik att lämna tvättvagnar stående i källarkorridoren utanför tvättstuga och torkrum. Respekterar grannarnas bokade tvättider. Husdjur får ej vistas i tvättstugan eller i andra gemensamma utrymmen


Två gånger om året arrangerar föreningen städdagar. Att medlemmar deltar vid städdagarna är en förutsättning för att vi skall kunna ha gemensamma uteplatser mm. Då brukar vi ta hand om husen och gårdarna och sen grillar vi, det brukar bli tillfälle att ställa frågor till styrelsen eller få info om pågående projekt. Att som medlem delta vid städdagarna då och då är väldigt uppskattat och även ett bra sätt att lära känna sina granna, men inget tvång.


Varje vår har vi en årsstämma. Inför stämman kan man lämna in motioner med önskemål om egna eller gemensamma förändringar för fastigheterna eller föreningens verksamhet som man vill att föreningen skall genomföra. Ibland lämnar styrelsen också förslag, då kallas det proposition. Vid stämman röstar man om motioner och propositioner samt går igenom föreningens årsredovisning och röstar om att godkänna den. Ny styrelse för kommande år väljs också. Att som medlem delta vid årsstämman är ett bra sätt att få inflytande över och förståelse för föreningens ekonomiska och förvaltningsmässiga status och även ett bra sätt att lära känna sina grannar, men inget tvång.


Styrelsen kommer bara att godkänna andrahandsuthyrningar ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in för beredning hos bostadsrättsföreningens styrelse. Ansökan sker via SBCs portal (länk öppnas i nytt fönster). Ansökan ska inkomma i god tid innan planerad uthyrning. Styrelsens handläggningstid kan vara upp till två månader. Under månaderna juni, juli och augusti handläggs inga ansökningar.

Uthyrning för komersiellt bruk (tex Air BnB) är ej tillåtet. Om en bostadsrättshavare inte använder sin lägenhet för eget permanentboende utan trovärdigt skäl kan aktuell bostadsrättshavare inte heller ha nyttjanderätt för sin lägenhet och kommer att sägas upp till avflyttning.

Du måste ha beaktansvärda skäl för att hyra ut din lägenhet. Exempel på godtagbara skäl till andrahandsuthyrning är:

1) Hyresnämndens praxis är att detta anses vara ett giltigt skäl i högst 1 år.

2) Gäller tillfällig anställning på ort utanför pendlingsavstånd, till ansökan ska anställningsavtal bifogas.

3) Gäller på ort utanför pendlingsavstånd, till ansökan ska studieintyg/antagningsbesked bifogas.

4) Enligt hyresnämnden är det tillåtet att hyra ut sin bostad under cirka ett år om lägenheten är svårsåld på grund av rådande bostadsmarknad. Däremot är det inte acceptabelt att tillgodogöra sig en hyra i väntan på att marknaden ska nå de nivåer som bostadsrättsinnehavaren själv tycker är rimliga.

5)  avser sådana situationer, oavsett skäl, som inte passar in under arbete eller studier där hyresgästen har för avsikt att för en period vistats utomlands. Gällande tidsfristen ska det röra sig om minst ett par månader.

6) Exempelvis särskilda familjeförhållanden, sjukdom eller andra jämförbara förhållanden. Hyresgästen måste visa på att det finns behov att behålla anknytningen till lägenheten.


Aktuella kontaktuppgifter till :

felanmälan, teknisk förvaltare, ekonomisk förvaltare, Jour och styrelse m.fl. finns anslaget i trapphusen samt på föreningens hemsida.

Vid skada eller fel kontaktas felanmälan vardagar under kontorstid. Vid akuta fel efter kontorstid (som ej kan vänta) kontaktas jouren. 

Obs! Om felanmälan gäller medlemmens egna ansvarsområde, tex lås, fönsterglas, el i den egna lägenheten mm, så kommer kostnaden för åtgärdandet samt ev jourkostnad faktureras den enskilda medlemmen. I övriga fall står föreningen för kostnaden. Se föreningens stadgar för detaljerad beskrivning av ansvarsfördelning.

Hyresavifrågor ställs till Ekonomisk förvaltare. 

Frågor om tv och internet hänvisas till Comhem.

Vid upptäckt av ohyra i lägenheten kontaktas felanmälan  och underrätta även styrelsen om ärendet.

Vid akuta och betydande störningar kontaktas Polisen 114 14.

Vid övriga ärenden eller frågor gällande husen eller föreningen kontaktas styrelsen på styrelsen@solgardarna.se eller skriftligen till styrelsens brevlåda som finns i trapphuset på Älghagsgatan 2c. 


Styrelsen i Brf Solgårdarna arbetar på sin fritid vid sidan om annan sysselsättning, dvs. oftast på kvällar eller helger. Vi ber er därför ha överseende med att vi inte alltid kan svara direkt.

I regel hålls styrelsemöte var sjätte vecka. Det är vid dessa möten styrelsen är beslutsfattande gällande ärenden som till exempel andrahands- uthyrningar, godkännande av nya medlemmar och godkännande av lägenhetsrenoveringar. Tänk därför på att vara ute i god tid med ärenden som dessa eftersom handläggningstiden kan vara upp mot två månader. För snabbast möjliga kommunikation - Maila gärna styrelsen.

Föreningens styrelse och nästa års valberedning väljs vid stämman varje år. Valberedningen sköter arbetet med att rekrytera och föreslå ny styrelse. Styrelsens arbete och ersättning regleras av stadgarna och beslut vid årsstämman. Hör gärna av dig direkt till styrelsen eller valberedningen om du är intresserad av att vara med så berättar vi mer om vad det innebär. 


Styrelsen informerar löpande om bl.a. pågående renoveringar, och annat som är viktigt för alla boende att ta del av, genom informationsblad som anslås i trappuppgångarna samt på hemsidan, www.solgardarna.se. Utöver detta finns det på föreningens hemsidan mycket annan information att tillgå samt blanketter att ladda ner. Vid mycket brådskande situationer kan information komma ut via facebooksidan eller via tvättstugeappen.Med varma hälsningar 

Styrelsen, Brf Solgårdarna Stigberget 2024